Vážení priatelia,

vítajte na stránke Katedry manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom našej katedry je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie založené na najnovších poznatkoch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania rozvíjajúceho poznanie, zručnosti a postoje študentov, ktoré vytvoria predpoklady pre ich uplatnenie na trhu práce. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti manažmentu leteckej prevádzky, čo zvyšuje atraktivitu študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Naši pedagogickí pracovníci vo vyučovacom procese svojou činnosťou zvyšujú samostatnosť a zodpovednosť študentov za svoje vzdelanie a vytvárajú podmienky pre zapájanie študentov do riešenia vedecko-výskumných projektov.

Verím, že študenti Katedry manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa počas svojho štúdia stanú neoddeliteľnou súčasťou „leteckého života“ a ich získané vedomosti a zručnosti budú prispievať k rozvoju kultúry kvality na báze štandardov vysokoškolského vzdelávania. Teším sa na našu spoluprácu.

Vzlietnite s nami!

Ing. Peter Koščák, PhD.
Vedúci katedry

Katedra manažmentu leteckej prevádzky garantuje štúdium v študijných programoch
RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY
a
MANAŽÉRSTVO LETECKEJ DOPRAVY


Výučba predmetov je zameraná najmä na problematiku manažmentu, organizácie a riadenia leteckej činnosti, ekonomiky, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Bakalárske
štúdium

Štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologické a ekonomické problémy leteckej dopravy.

Čítať ďalej

Inžinierske
štúdium

Štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na získanie spôsobilosti a kvalifikácie odborníka pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky.

Čítať ďalej

Doktorandské
štúdium

Štúdium je organizované v dennej a externej forme. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Čítať ďalej
ALEX a.s.
UCL
CVUT
Techniserv
CSA
UO Brno
NSAT
VSB Ostrava
Letisko Košice
LPS
MDV SR
SLA
TPV GV

Napíšte nám

Zastavte sa u nás

Pre Vašu orientáciu.