Vážení priatelia,

vítajte na stránke Katedry manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom našej katedry je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie založené na najnovších poznatkoch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania rozvíjajúceho poznanie, zručnosti a postoje študentov, ktoré vytvoria predpoklady pre ich uplatnenie na trhu práce. Pracovníci katedry majú dlhoročné skúsenosti z prípravy civilných aj vojenských leteckých špecialistov, pilotov a ostatných príslušníkov letectva v oblasti manažmentu leteckej prevádzky, čo zvyšuje atraktivitu študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Naši pedagogickí pracovníci vo vyučovacom procese svojou činnosťou zvyšujú samostatnosť a zodpovednosť študentov za svoje vzdelanie a vytvárajú podmienky pre zapájanie študentov do riešenia vedecko-výskumných projektov.

Verím, že študenti Katedry manažmentu leteckej prevádzky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa počas svojho štúdia stanú neoddeliteľnou súčasťou „leteckého života“ a ich získané vedomosti a zručnosti budú prispievať k rozvoju kultúry kvality na báze štandardov vysokoškolského vzdelávania. Teším sa na našu spoluprácu.

Vzlietnite s nami!

Ing. Peter Koščák, PhD.
Vedúci katedry

Katedra manažmentu leteckej prevádzky garantuje štúdium v odbore
RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY


Výučba predmetov je zameraná najmä na problematiku manažmentu, organizácie a riadenia leteckej činnosti, ekonomiky, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Bakalárske
štúdium

Štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologické a ekonomické problémy leteckej dopravy.

Čítať ďalej

Inžinierske
štúdium

Štúdium v dennej aj externej forme je zamerané na získanie spôsobilosti a kvalifikácie odborníka pre organizáciu, riadenie a kontrolu leteckej prevádzky.

Čítať ďalej

Doktorandské
štúdium

Štúdium je organizované v dennej a externej forme. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

Čítať ďalej

Dôležitý oznam

Úradné hodiny sekretariátu

Z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti, úradné hodiny sekretariátu Katedry manažmentu leteckej prevádzky sú od 9:00 do 11:00.

Ďakujeme za pochopenie.


ALEX a.s.
UCL
CVUT
Techniserv
CSA
UO Brno
NSAT
VSB Ostrava
Letisko Košice
LPS
MDV SR
SLA
TPV GV

Napíšte nám

Zastavte sa u nás

Pre Vašu orientáciu.